2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Ti-22

  • 449 kr

TI-22 är ett lackskydd med Titaniumdioxid gjort av renaste Titanium. Angelwax TI-22 är en unik Titanium baserad spray och en enkel men briljant formula på grund

I lager.
Dela
Artikelnummer: ANGTI22025

TI-22 är ett lackskydd med Titaniumdioxid gjort av renaste Titanium. Angelwax TI-22 är en unik Titanium baserad spray och en enkel men briljant formula på grund av utformningen av dess nyckelkomponent Titanium. Titanium är ett naturligt inslag som har en låg densitet med utmärkt motståndskraft mot korrosion och syra som gör detta det perfekta sättet att skydda lacken.

Användning: 

  • För bästa resultat, tvätta, skölj och torka bilen noggrant.
  • Polera fordonet och applicera TI-22 på en sval yta med en ren torr och mjuk microfiberduk .
  • Angelwax TI-22 är en spraya på torka av produkt och ska torkas av direkt . TI-22 kan även användas efter vaxning för att förlänga skyddet och ge högre glans.

Förpackning:

  • 250ml

Säkerhetsinformation


H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga H319 Orsakar allvarlig ögonirritation H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden P261 Undvik att andas in dimma eller ångor P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare