2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Cleanliness

  • 259 kr

Cleanliness är en kraftfull citrus-baserad förtvätt. Den är speciellt formulerat för att ta bort insekter, smuts, fågelspillning och annan allmänförorening från


I lager.
Dela
Artikelnummer: 508

Cleanliness är en kraftfull citrus-baserad förtvätt. Den är speciellt formulerat för att ta bort insekter, smuts, fågelspillning och annan allmän
förorening från fordonets kaross. Cleanliness är högskummande, lösningsmedelsfri och helt vax säker.

Användning:

  • Cleanliness är utformad att användas med sprayflaska, lågtrycksspruta men kan också användas med en skumlans.

Spädning: 

  • Spädning: 1:2 - 1:5

Förpackning: 

  • 1L
  • 5l

Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.