2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax H2GO

  • 199 kr

Angelwax H2GO är utformad för att brottas med dom mest envisa regnen på planeten. H2GO är framtagen för att skapa en hydrofobisk beläggning på glasytor. Denna y


I lager.
Dela
Artikelnummer: 490

Angelwax H2GO är utformad för att brottas med dom mest envisa regnen på planeten. H2GO är framtagen för att skapa en hydrofobisk beläggning på glasytor. Denna ytbeläggning driver allt vatten och regn från glaset och gör att det rinner av redan från ca 60 km/h. Detta gör att det blir mycket säkrare och bekvämare att köra när det regnar.

Egenskaper: 

  • Räcker till ca 30-80 rutor
  • Mycket lättanvänd

Användning:

  • Applicera på en mikrofiber applikator, sprid ut produkten i små cirkelrörelser, 
  • Vänta 10-15miuter och torka av
  • Tips! Applicera 2 omgångar på framrutan för bättre hållbarhet

Hållbarhet:  

  • På framrutan 3-4 månader på sidorutorna upp till 12 månader.

Förpackning: 

  • 100ml
  • 250ml

Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P233: Behållaren ska vara väl tillsluten. P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264: Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P304+P340: VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.