2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating

  • 849 kr

Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating är en mycket lättanvänd keramisk försegling för fälgar och bromsok. Produkten är speciellt designad för alumi


I lager.
Dela
Artikelnummer: 466

Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating är en mycket lättanvänd keramisk försegling för fälgar och bromsok. Produkten är speciellt designad för aluminiumfälgar och lackerade bromsok. Kan användas av både nybörjare och amatörer tack vare den enkla appliceringen!

Förseglingen ger fälgarna och bromsoken ett extremt kraftfullt och långvarigt skydd mot vatten, smuts, bromsdamm, kontamineringar, trafikfilm och slitage, samt håller dem i ett snyggt och fräscht skick i upp till 12 månader. Fälgarna är ett av de områden på bilen som utsätts för allra mest slitage och påfrestningar, och för att hålla dem i bra skick är det en fördel om man ger dem ett kraftfullt och hållbart skydd.

Egenskaper

  • Produkt: Fälgförsegling Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating
  • Användningsområde: Skydda fälgar och bromsok
  • Storlek: 30/50 ml
  • Förpackning: Glasflaska med pipettkork
  • Keramisk försegling
  • Hållbarhet: Upp till 12 månader

Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P331: Framkalla INTE kräkning. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.