2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating

  • 849 kr

Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating är en mycket lättanvänd keramisk försegling för bilens lack. Kan användas av både nybörjare och amatörer tack va


I lager.
Dela
Artikelnummer: 465

Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating är en mycket lättanvänd keramisk försegling för bilens lack. Kan användas av både nybörjare och amatörer tack vare den enkla appliceringen! Förseglingen ger lacken ett extremt kraftfullt och långvarigt skydd mot vatten, smuts, flygrost, kontamineringar, trafikfilm, kemikalier och mekanisk påfrestning. Ger ett slitstarkt skydd i upp till 18 månader!

Förutom det kraftfulla skyddet gör också lackförseglingen att du slipper tvätta bilen lika ofta. Dessutom får du en grym glans och finish.

Egenskaper

Produkt: Lackförsegling Angelwax Enigma Legacy Titanium Ceramic Coating

Användningsområde: Långvarigt skydd för lacken

Storlek: 30/50 ml

Åtgång: ca 3 bilar (30 ml), 5–6 bilar (50 ml)

Förpackning: Glasflaska med pipettkork

Keramisk försegling

Hållbarhet: Upp till 18 månader


Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P331: Framkalla INTE kräkning. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.