2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Anglewax Blue Rinse

  • 299 kr

Angelwax Blue Rinse är en typ av ett vattenbaserat snabbvax för att underlätta vid sista tvättsteget. När den sprayas eller skummas på så stöter den ifrån det s


I lager.
Dela
Artikelnummer: 489

Angelwax Blue Rinse är en typ av ett vattenbaserat snabbvax för att underlätta vid sista tvättsteget. När den sprayas eller skummas på så stöter den ifrån det sista sköljvattnet som ligger kvar på lacken och gör därför torkningen mycket smidig och tidseffektiv. Den lämnar även efter sig en glänsande och hydrofobisk yta samtidigt som den minimerar risken för att kalkfläckar eller vattenfläckar ska sätta sig efter tvätten.

Spädning: 

  • 1:5

Förpackning:

  • 1L
  • 5L

Säkerhetsinformation


P102 Förvaras oåtkomligt för barn P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd P273 Undvik utsläpp till miljön P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att and- ningen underlättas P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.