2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Revenge

  • 199 kr

REVENGE från Angelwax är speciellt konstruerad och utvecklad för att på ett säkert och effektivt sätt ta bort envisa insekter och deras rester från alla yttre y


I lager.
Dela
Artikelnummer: 509

REVENGE från Angelwax är speciellt konstruerad och utvecklad för att på ett säkert och effektivt sätt ta bort envisa insekter och deras rester från alla yttre ytor, inklusive lack, krom och glas. Revenge från Angelwax är helt vax säkert, på en vattenbaserad formula som är miljömässigt säker, biologiskt nedbrytbar och fri från skadliga lösningsmedel.

Användning: 

  • Tvätta av smuts och applicera rikligt på fordonets yta och låt Revenge  verka  (1-3) minuter Spola av med högtryck eller tvätta med svamp vid behov och torka av den behandlade ytan med en ren mikrofiberhandduk.

Förpackning: 

  • 500ml
  • 5L

Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.