2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Revelation

  • 229 kr

Revelation från Angelwax är en pH-neutral järnoxidlösare och en komplett lösning för att ta bort skadliga järnoxider (bromsdamm) från hjul och kaross. När den s


I lager.
Dela
Artikelnummer: 511

Revelation från Angelwax är en pH-neutral järnoxidlösare och en komplett lösning för att ta bort skadliga järnoxider (bromsdamm) från hjul och kaross. När den sprayas på fordonet och produkten börjar att arbeta så ändrar Revelation färg till purpur / röd när den kommer i kontakt med de järnhaltiga partiklarna. Denna färg blir när Angelwax Revelation bildar en bindning till det sintrade järnet på fordonet lacken / hjulytan och dess tillstånd ändras sedan och gör det till en enkel borttagning.

Användning:

  • Skaka väl och spraya Angelwax Revelation på önskad yta och vänta tills produkten ändrar färg till lila / röd före sköljning ca 2-5 minuter. Skölj väl eller effektivt tvätta hela ytan med washmit eller mjuk svamp när den är klar.

Tips:

  • Tvätta bort den vanliga smutsen innan applicering av Revelation.
  • Tillåt inte Angelwax Revelation torka ut helt på dess yta!

Förpackning:

  • 500ml
  • 1L
  • 5L

Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.