2-4 dagar leveranstid / Snabb leverans / Betala med Faktura

Angelwax Enigma Schampoo

  • 345 kr

Angelwax Enigma Ceramic Infused Schampo har tillverkats med den senaste keramiska tekniken. När den används regelbundet kommer de keramiska molekylerna i Enigma


I lager.
Dela
Artikelnummer: 504

Angelwax Enigma Ceramic Infused Schampo har tillverkats med den senaste keramiska tekniken. När den används regelbundet kommer de keramiska molekylerna i Enigma Schampot att bindas till fordonets yta och en skyddande beläggning bildas över dess yta. Med utmärkt rengöringsförmåga lägger vår unika formulering ytterligare ett lager av keramiskt skydd utöver din befintliga Enigma keramiska Wax eller annat keramiskt skydd. Detta extra lager kommer ytterligare att förbättra ditt fordons utseende och öka beläggningens livslängd. Angelwax Enigma Schampo ingår i det unika ENIGMA sortimentet av keramiska produkter som kommer att föryngra ytor skyddade med Enigma Ceramic Wax och/ eller andra keramiska skydd.

Användning: Tillsätt 3 till 4 kapsyler av ENIGMA Schampo i en hink med rent rent vatten och tvätta, skölj och torka noggrant.

TIPS: Efter rengöring av fordonet med Angelwax ENIGMA Schampo behandla med ett lager av ENIGMA QED Keramisk Spray eller applicera ett lager av Angelwax ENIGMA Ceramic wax för det ultimata skyddet.

Säkerhetsinformation


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352: VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk. P273: Undvik utsläpp till miljön.